Vi hjälper dig välja leverantör!
Bevaka upphandlingar - Billigt och effektivt
Sök och Bevaka offentliga upphandlingar på listan.se

SE-Göteborg: Försäljning av färdbiljetter och förmedling av paketresor

0001-03533324 - SE-Göteborg: Försäljning av färdbiljetter och förmedling av paketresor
Innehåll nedan är användargenererat och omfattas inte av Listan.se utgivaransvar
GÖTEBORG ENERGI AKTIEBOLAG 
P-O Jonsson 
+46 767620546 
per-ove.jonsson@goteborgenergi.se 
 
63512000
Försäljning av färdbiljetter och förmedling av paketresor.
Flygresor Göteborg - Amsterdam ToR. CPV: 63512000. Flygresor. CPV: 63512000.
0001-03533324 - Detaljer
förhandsmeddelande
Lägsta pris
SE - Sverige
4 - Tjänster
0001-03533324 - Beskrivande Text
FÖRHANDSMEDDELANDE
Tjänster
AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET
I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER)
Göteborg Energi Aktiebolag
Box 53
Att: P-O Jonsson
SE-401 20 Göteborg
SVERIGE
Telefon +46 767620546
E-post: per-ove.jonsson@goteborgenergi.se
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: SVERIGE
Internet: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=&linkHidden=True
I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETER
Annan Energibolag
Annan Energibolag
Anskaffar den upphandlande myndigheten på andra upphandlande myndigheters
vägnar? Nej
AVSNITT II.B: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL (VAROR ELLER TJÄNSTER)
II.1) DEN UPPHANDLANDE MYNDIGHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN
Flygresor Göteborg - Amsterdam ToR.
II.2) TYP AV UPPHANDLING OCH PLATS FÖR LEVERANS ELLER UTFÖRANDE
Tjänstekategori: nr 1
Västra Götalands län.
Göteborg.
NUTS-kod SE232
II.3) KORT BESKRIVNING AV SLAG OCH OMFATTNING ELLER VÄRDE AV VAROR ELLER
TJÄNSTER
Annons om förhandsinsyn enligt 15 kap. 5a § lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
(?LUF?).
Europeiska kommissionen har på grundval av EU:s regler om statligt stöd
godkänt ett stöd på 222 000 000 SEK (ca 24 000 000 EUR) som Sverige avser
att bevilja för FoU-projektet Gothenburg Biofuels Gasification (GoBiGas).
Projektet kommer att ledas av det svenska energibolaget Göteborg Energi AB
(?Göteborg Energi?), 556362-6794, och genomföras av dess dotterbolag
GoBiGas AB. Göteborgs Energi är ett kommunalt bolag som lyder under LUF.
Syftet med projektet är att utveckla en förkommersiell
demonstrationsanläggning för förgasning av skogsavfall. Europeiska
kommissionen har i ett beslut av den 14.12.2010 slagit fast att projektet
är förenligt med EU:s rambestämmelser för statligt stöd till forskning,
utveckling och innovation (se IP/06/1600). Stödet har särskilt till syfte
att rätta till ett marknadsmisslyckande och det kommer att ha positiva
effekter för EU, i synnerhet när det gäller forskning, miljöskydd och
energiförsörjning.
?Projektet ligger helt i linje med de mål rörande forskning och
utveckling, klimatförändringar och energi som EU har stakat ut för 2020?,
har Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande med ansvar för
konkurrensfrågor sagt. ?Det är fråga om ett särdeles nyskapande projekt
och det medför inte någon betydande snedvridning av konkurrensen och
handeln mellan medlemsstaterna.?
Som ett led i GoBiGas-projektet har Göteborg Energi den 28.3.2011 beslutat
att genom direktupphandling enligt 15 kap. 3 § 2 st. LUF tilldela KLM
N.V., 33014286, www.klm.com, kontrakt avseende köp av flygresor mellan
Göteborg och Amsterdam.
Anbud har endast inhämtas från KLM?s representant i Sverige. Vid
utvärdering av detta anbud har såväl pris som kvalitet beaktats.
Värdet på kontraktet uppgår till ca 1 000 000 SEK.
Skälen för att genom direktupphandling tilldela KLM N.V. kontraktet är
följande. GoBiGas-projektet utgör ett forsknings- och utvecklingsprojekt
avseende experimentell utveckling. Projektet är mycket långt ifrån att
vara lönsamt på strikt kommersiella grunder. Den anläggning som skall
uppföras och drivas utgör en förkommersiell demonstrationsanläggning utan
möjlighet till lönsamhet. Det nyss angivna har inte ifrågasatts av
Europeiska kommissionen i ovan nämnda beslut.
Projektet har en strikt budget med redovisningsskyldigheter och gör vad
som krävs för att hålla nere kostnaderna. Det är bara KLM N.V. som
erbjuder direktflyg mellan Göteborg och Amsterdam och detta på tider som
gör att berörd personal blir mer produktiv än om man skulle behöva byta
flyg under resvägen. Därmed finns det förutsättningar att tilldela nämnda
kontrakt genom direktupphandling (15 kap. 3 § 2 st. LUF jämfört med 4 kap.
2 § p. 2 LUF). Göteborg Energi kommer inte att ingå det tilldelade
kontraktet med vald leverantör förrän 10 dagar har passerat efter det att
denna annons har publicerats.
Behörigt organ för att pröva en ansökan om överprövning rörande det
direkttilldelade kontraktet är Förvaltningsrätten i Göteborg.
Göteborg den 28.3.2011.
Göteborg Energi AB.
Per-Ove Jonsson.
Inköpschef.
+46 767620546.
Är kontraktet uppdelat i flera delar? Nej
II.4) GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPV-REFERENSNUMMER)
63512000
II.5) PLANERAT STARTDATUM FÖR UPPHANDLINGSFÖRFARANDET
8.4.2011
II.1) DEN UPPHANDLANDE MYNDIGHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN
Flygresor.
II.2) TYP AV UPPHANDLING OCH PLATS FÖR LEVERANS ELLER UTFÖRANDE
Tjänstekategori: nr 3
Göteborg.
Göteborg Amsterdam ToR.
NUTS-kod SE232
II.3) KORT BESKRIVNING AV SLAG OCH OMFATTNING ELLER VÄRDE AV VAROR ELLER
TJÄNSTER
Flygresor.
Är kontraktet uppdelat i flera delar? Nej
II.4) GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPV-REFERENSNUMMER)
63512000
II.5) PLANERAT STARTDATUM FÖR UPPHANDLINGSFÖRFARANDET
8.4.2011
II.6) UPPHANDLINGEN OMFATTAS AV AVTALET OM OFFENTLIG UPPHANDLING
Nej
AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
III.2) VILLKOR FÖR DELTAGANDE
III.2.1) Reserverade kontrakt
Nej
AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
VI.1) ÄR KONTRAKTET KNUTET TILL PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM SOM FINANSIERAS
MED GEMENSKAPSMEDEL?
Nej
VI.2) KOMPLETTERANDE INFORMATION
OPIC-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=ubgnrswf.
VI.4) DATUM DÅ MEDDELANDET SÄNTS:
29.3.2011

SENASTE BESÖKTA FÖRETAG PÅ LISTAN.SE

LARS ANDERSSON
Vinstolen AB Aktiebolag
GÖRAN GUSTAVSSON
Företagsregister - Från Listan AB | Integritetspolicy Om Cookies